بلوک سقفی

Expanded Polystyrene (EPS) و محیط زیست

Expanded Polystyrene (EPS) و محیط زیست

. EPS (Expanded Polystyrene)یک ماده عالی برای بسته بندی و ساخت و ساز است؛ زیرا این یک فوم سبک و مقاوم است که دارای عایق حرارتی خوب و مقاومت بالا می باشد.

Источник статьи:

ضوابط فنی براي استفاده از بلوك هاي سقفی پلی استایرن  در سیستم سقف تیرچه بلوك

ضوابط فنی براي استفاده از بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه بلوك

بلوك هاي سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردي از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداري هاي ابعادي، مقاومت مصالح که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد.

Источник статьи:

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

دیوارها می توانند هر فضایی را بسته نمایند، اما سقف هر فضایی را ایمن می سازد

Источник статьи:

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه- بلوك

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه- بلوك

خواص و عملکرد بلوك پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه بلوك، با انجام آزمایش ها و مطالعات وسیع، شامل آزمون هاي آتش، بارگذاري استاتیکی و دینامیکی، مطالعات حرارتی و آکوستیکی بررسی شد.

Источник статьи:

мазероновой пены