بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه- بلوك

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه- بلوك


EPS جاذبه زیادی در صنعت ساختمان نظیر قالب بندي سازه هاي بتنی، بلوك هاي سقفی و عایق  حرارتی پیدا کرده اند. از این میان به بلوك هاي سقفی قابل کاربرد در سقف هاي تیرچه و بلوك توجه زیادي شده است. علی رغم مزایاي گوناگون (مانند سبکی و خواص خوب عایق حرارتی)، پلی استایرن منبسط شده نقاط ضعف دارد که از جمله مقاومت مکانیکی پایین، ضعف در برابر حلال ها و از همه مهم تر رفتار خطرناك در برابر آتش را باید نام برد. مشکلات و سؤال هاي اساسی که در زمینه  کاربرد بلوك پلی - استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه و بلوك وجود داشت و این تحقیق براي ارائه پاسخ به آن ها انجام شد، به این شرح  است: پلی استایرن منبسط شده از نظر مشخصات مختلف در برابر آتش جزء مواد خطرناك در بین پلاستیک ها به شمار می رود. اگرچه در نوع کندسوز، رفتار آن در برابر آتش به وسیله افزودنی هایی نظیر هگزابرمو سیکلو دودکان اصلاح می شود. مسئله دیگري که از نظر ایمنی اهمیت دارد، تحمل بارهاي زمان اجرا مانند وزن بتن تازه، رفت و آمد کارگران براي حمل ونقل مصالح یا بتن ریزي دستی آن هاست. از طرف دیگر با وجودي که فوم پلی استایرن یک عایق حرارتی بسیار خوب محسوب می شود، به علت وجود تیرچه ها به عنوان پل هاي حرارتی، میزان تأثیر این عایق نیاز به بررسی دارد. همچنین، عملکردسقف هاي اجراشده با این بلوك ها از نظر آکوستیکی مورد سؤال است که این موضوع نیز جاي بررسی دارد. به منظور بررسی مسائل بالا، در این پژوهش خواص فوم پلی استایرن و سیستم سقف تیرچه و بلوك اجراشده با آن تحقیق و بررسی شد. رفتار پلی استایرن معمولی و خودخاموش شو در برابر آتش به وسیله آزمایش هاي متعدد بررسی و با توجه به نتایج، نیازهاي محافظتی آن تعیین شد.مقاومت مکانیکی بلوك، با توجه به ابعاد و موقعیت آن در آن تحقیق و بررسی شد . رفتار پلی استایرن معمولی و خودخاموش شو در برابر آتش به وسیله آزمایش هاي متعدد بررسی و با توجه به نتایج، نیازهاي محافظتی آن تعیین شد. مقاومت مکانیکی بلوك، با توجه به ابعاد و موقعیت آن در سیستم تیرچه و بلوك، بررسی و شرایط لازم براي کاربرد مناسب و بهینه آن در سیستم سقف تعیین شد. به علاوه، با استفاده از آزمون هاي هدایت حرارتی روي بلوك هاي با شکل هاي هندسی مختلف و کاربرد نرم افزارهاي تخصصی، مقاومت حرارتی سقف تعیین و روش هاي بهینه سازي آن بحث شده است. عملکرد آکوستیکی سقف به وسیله اندازه گیري میدانی بررسی و با عملکرد سقف هاي معمولی تیرچه و بلوك مقایسه شد. نتایج آزمایش، تحلیل ها و توصیه هاي کاربردي حاصل از آن در این مقاله ارائه شده است. این پژوهش و نتایج ارائه شده در این مقاله کاملاً جدید بوده و پیش از این پژوهش مشابه در ادبیات علمی ارائه نشده است.

 

برای دیدن متن کامل مقاله به قسمت دانلود مقاله مراجعه فرمایید. 

Напишите нам свою точку зрения

There is no record to display.

мазероновой пены