ضوابط فنی براي استفاده از بلوك هاي سقفی پلی استایرن در سیستم سقف تیرچه بلوك

ضوابط فنی براي استفاده از بلوك هاي سقفی پلی استایرن  در سیستم سقف تیرچه بلوك

 
ضوابط فنی براي استفاده از بلوك هاي سقفی پلی استایرن  در سیستم سقف تیرچه بلوك

 

بلوك هاي سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردي از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداري هاي ابعادي، مقاومت مصالح که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد.

بنابراین لازم است تا مشخصات بلوك  تولیدي با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و محافظتهاي صحیح بهره گیري گردد. بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم هاي ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه هاي مصوب مرتبط مطابقت نماید.

1- الزامات ایمنی در برابر آتش تنها استفاده از انواع کند سوز شده بلوك پلی استایرنمنبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیر کند سوز ممنوع است. تولیدکنندگان موظف می باشند مدارك لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کند سوز شده براي تولید بلوك را به شرح زیر ارائه نمایند:

 

1-1 الف – مواد اولیه پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی باید از نوع کند سوز باشد.

در این زمینه باید مدارك فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردد. مدارك فوق باید قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را بر اساس استانداردهاي معتبر بین المللی، در یکی از گروه هاي زیر نشان دهد.

گروه  Dیا گروه هاي بهتر از آنمطابق با استاندارد EN١٣۵٠١-1

گروه B-١(یا گروه هاي بهتر از آن) مطابق با استاندار ۴١٠٢ DIN

تیپ A  مطابق با استاندار BS٣٨٣٧-1

گروه A مطابق با استاندارد ASTME ٨۴

 

ب- اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دال بر کند سوز بودن محصول مطابق با شرایط ذکر شده در بند الف.

2-1 براي حفاظت از بلوك سقفی پلی استایرن و جلوگیري از برخورد مستقیم هرگونه حریق

احتمالی با بلوك لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد. اتصال مستقیم به بلوك پلی استایرن (مانند گچ کاري مستقیم بر روي بلوك بدون استفاده از اتصالات مکانیکی) به تنهایی قابل قبول نیست انواع پوششهاي مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:

*پوشش گچ یا پوششهاي محافظ پایه گچ–پرلیت یا گچ–ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 1.5سانتی متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوك به سقف سازه اي مهار شده باشد.3-1اتصال مستقیم اندود به بلوك با هر شکل هندسی(اعم از معمولی یا داراي انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا"باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها(نظیر سیستم راپیتس) استفاده شود. لذا تولید کنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداري نمایند.

 

 

1- 4 از آنجایی که دیوارهاي بین واحدهاي مستقل(مانند دیوار بین آپارتمان هاي مسکونی یا واحد هاي تجاري، اداري مستقل و غیره) در هر ساختمان باید داراي مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از لایه بلوکها ي پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه اي(یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه اي که بلوکهاي پلی استایرن در این قسمت بین دو فضاي مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیري گردد.

5-1انبار کردن بلوکها در کارگاه ساختمانی:

بلوکهاي پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها، حلالها یا زباله هاي فابل اشتغال)  نگهداري شوند. محل نگهداري باید به گونه اي باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده هاي داغ یا جرقه هاي ناشی از جوشکاري یا هر گونه شی، داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی پیشگیري شود. محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار انبار اصلی جلوگیري شود.

 6-1توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60متر مکعب خودداري شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60متر مکعب، بلوکها به قسمتهاي با حجم حداکثر 60متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20متر فاصله وجود داشته باشد.

7-1کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداري بلوکها توجیه شوند و استفاده از تابلوي استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداري بلوکها الزامی است. تعدادي کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداري بلوکها پیش بینی گردد.

 

2- الزامات مکانیکی

2-1حداقل مقاومت بلوکهاي تولیدي در برابر بارهاي حین اجرا باید برابر با 200کیلو گرم به ازاي هر 30سانتی متر طول بلوك باشد. این بار باید در نواري به عرض حداکثر 7سانتی متر در وسط بلوك اعمال شود.

تذکر: آزمایشها نشان می دهند که به علت تفاوتهاي موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید چگالی دقیقی براي کسب مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد با این وجود به عنوان یک راهنماي کلی انتظار می رود که در صورت تولید مناسب، بلوکهاي با عرض 50 و ارتفاع 25سانتی متر با دانسیته حدود 14-13کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود. ضمنا با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه، فرایند تولید و ضخامت بلوك، هر چه که عرض بلوك افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتري براي کسب مقاومت لازم نیاز خواهد بود.

 2- 2 لازم است تا کارخانجات تولید کننده بلوك سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده داراي آزمایشگاه حداقل براي کنترل رواداري هاي ابعادي و باربري بلوك باشند در این آزمایشگاه باید باربري بلوکها با استفاده از جک با بار معادل 200کیلو گرم و بصورت نواري بر روي بلوکهاي به طول 30سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد(مطابق شکل زیر) بلوکی که به این شکل آزمایش می شود، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی گردد.

 

3- 2 استفاده از بلوکهاي با طول کمتر از 30سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوك را در پی داشته باشد. لذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهاي با طول کمتر خودداري نمایند. همچنین هر گونه تولید و یا ارائه بلوکهاي به طول کمتر از30سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است.

4-2 استفاده از بلوك هاي توخالی با طول کمتر از بلوك کامل(برش آن به قطعات کوچکتر از یک بلوك کامل) ممنوع است.

5-2 براي بلوك هاي داراي حفره که درابتدا و انتهاي دهانه یا در مجاورت پلهاي اصلی یا در مجاورت تیرهاي عرضی و یا در محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد قرار می گیرند به منظور جلوگیري از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات لازم براي بستن حفره هاي بلوك به وسیله در پوشها با پر کننده هاي مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا ازورود بتن به داخل آن جلوگیري شود و یا اصولا"در این قسمتها از بلوك هاي توپر استفاده  شود.

 

3- الزامات ابعادي

1-3 عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید ±227میلی متر باشد.

2- 3 رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع 5و قاعده 5سانتی متر الزامی است.

3-3حداکثررواداري طول ، عرض و ضخامت بلوك از مقدار اسمی اعلام شده به شرح زیر باشد.

 

4- مشخصات ظاهري

1-4 بلوکها باید داراي ظاهر سالم و یکپارچه باشند سطح بلوك باید نسبتا "صاف باشد و بین دانه هاي پلس استایرن فاصله مشخص ظاهري وجود نداشته باشد.

2-4 لازم است تا نام تولید کننده، کند سوز بودن محصول، ابعاد بلوك(طول ، عرض و ضخامت) و حداقل چگالی بلوك بر روي تمام بلوکهاي تولیدي کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود. در صورت استفاده از چاپ یا برچسب این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد به گونه اي که امکان پاك شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوء استفاده توسط افراد وجود نداشته باشد.  

Напишите нам свою точку зрения

There is no record to display.

мазероновой пены