ﻣﻘﺪﻣﻪ اي در ﻣﻮرد ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي در ﻣﻮرد ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي در ﻣﻮرد ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاي از ﮔﺮﻣﺎﻧﺮمﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮔﺎز اﺗﯿﻠﻦ ( C2H4)ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و روش ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮕﺎﻟﯽ،  ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن مذاب، ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ،  درﺟﻪ ﺷﺎﺧﻪاي و ﺷﺒﮑﻪاي ﺷﺪن، وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را در آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد. ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روان ﮐﻨﻨﺪه به کار می برند  ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ  واﮐﺲ ﻫﺎﯾﯽ اﻣﺘﺰاج ﭘﺬﯾﺮ(ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺬﯾﺮ) ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 6000  در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهاي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪي از اﺗﻢ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ دو اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺎي اﺗﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن در ﻣﻮﻟﮑﻮل(ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ)، ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ از اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ اﺗﻢ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺷﺎﺧﻪ اي ﯾﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ می گویند.ﭼﻮن ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﻐﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﯾﺨﺖ و ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﻦ 0/910 ﺗﺎ ./925 اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن رادﯾﮑﺎل آزاد وﯾﻨﯿﻠﯽ تولید می شوند.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪء آن ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن زﯾﮕﻠﺮ ﻧﺎﺗﺎ (Ziegler-Natta polymerization)ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﺧﻪ اي در ﻣﻮﻟﮑﻮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺧﻄﯽ  ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺧﻄﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺷﺎﺧﻪ اي اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺷﺎﺧﻪ اي آﺳﺎﻧﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﯾﺨﺖ و ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.  ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺧﻄﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 500000-200000 اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎﻫﺎيﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﻦ 0/941 ﺗﺎ 0/965 اﺳﺖ و آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن زﯾﮕﻠﺮ ﻧﺎﺗﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﯾﻦ دو ﭘﻠﯿﻤﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺤﺪوده 0/926 ﺗﺎ 0/940؛ و آن را ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ می نامند و با پلیمریزاسیون کاتالیست متالوسون تولید می کنند.
  ﻣﺎدهء ﻣﺬﺑﻮر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮي دﺷﻮارﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﯽ ﺧﻮاص آن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺷﻮد، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ، ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺿﺮﺑﻪء ﺧﻮب در داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از دﻣﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ.

Напишите нам свою точку зрения

There is no record to display.

мазероновой пены