دستاوردها و افتخارات

 • گواهینامه ISO  9001
  • گواهینامه ISO 9001
  • Дата получения: 8/21/2013
 • گواهینامه ISO 14001
  • گواهینامه ISO 14001
  • Дата получения: 10/25/2016
 • کار فرمای نمونه استان در سال 94
  • کار فرمای نمونه استان در سال 94
  • Дата получения: 10/24/2015
 • واحد نمونه صنعتی سال 92
  • واحد نمونه صنعتی سال 92
  • Дата получения: 7/2/2017
 • واحد نمونه صنعتی سال 94
  • واحد نمونه صنعتی سال 94
  • Дата получения: 10/26/2015
 • واحد تحقیق و توسعه برتر استان
  • واحد تحقیق و توسعه برتر استان
  • Дата получения: 12/9/2014
 • لوح سپاس کار آفرینی
  • لوح سپاس کار آفرینی
  • Дата получения: 12/29/2016
 • واحد نمونه استانی
  • واحد نمونه استانی
  • Дата получения: 10/24/2017
 • لوح تقدیر نیکوکاری
  • لوح تقدیر نیکوکاری
  • Дата получения: 10/24/2017
 • کار آفرین برتر ملی در بخش صنعت
  • کار آفرین برتر ملی در بخش صنعت
  • Дата получения: 10/24/2017
 • گواهینامه OHSAS 18001
  • گواهینامه OHSAS 18001
  • Дата получения: 10/25/2016

мазероновой пены